แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
----------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง

              ให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบสอบถามทีละข้อ แล้วพิจารณาว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด แล้วกาเครื่องหมาย x ลงในช่องที่ตรงกับความพอใจของนักเรียนมากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

                5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

                4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

                3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

                2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

                1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

1. มีความสะดวกในการเข้าสู่บทเรียน
2. เนื้อหาในบทเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียน
4. การออกแบบภาพ สี และอักษรในบทเรียนมีความสอดคล้องเหมาะสม
5. นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนมาก
7. หลังจากเรียนบทเรียนนี้แล้วนักเรียนรู้สึกสนุกและน่าสนใจ
8. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระตามความสามารถของตนเอง
9. นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง
10. แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับข้อมูลของบทเรียน
11. ต้องการเรียนบทเรียนในลักษณะนี้กับเรื่องอื่นอีก
12. บันทึกความคิดเห็นเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *