จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 9 : การปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี Transform

Transform คือ วิธีการนำ ภาพหรือพื้นที่ภาพที่เราเลือกไว้ มาปรับรูปทรงให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปรับภาพให้มีขนาดเล็กลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอียง ยืดและบิดภาพ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถปรับได้ ตามคำสั่งที่ใช้โปรแกรมกำหนดไว้ด้วยคำสั่ง Transform และปรับได้โดยเราเป็นผู้กำหนดเองด้วยคำสั่ง Free Transform

9.1 ปรับขนาดภาพ ( Scale )

1. ใช้ Rectangular Marquee Tool เลือกภาพ

รูปภาพประกอบที่ 9-1

2. เลือกคาสั่ง Edit>Transform>Scale เพื่อเข้าสู่การย่อ/ขยายขนาดของภาพ

รูปภาพประกอบที่ 9-2

3. จะปรากฏรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพ จากนั้นคลิกเมาส์ที่มุมของกรอบ ตัวเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปแล้ว ลากเมาส์เพื่อลดขนาดภาพตามต้องการ (หากต้องการปรับขนาดภาพให้ได้สัดส่วน ให้กด แป้น>Shift>ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ปรับย่อ/ขยายขนาดภาพได้) 

รูปภาพประกอบที่ 9-3

4. เมื่อได้ขนาดภาพที่ต้องการแล้ว ให้กดแป้น <Enter>เพื่อยืนยันการปรับรูปทรงภาพ หรือกดแป้น <ESC>เพื่อยกเลิกการปรับรูปทรงภาพ 

9.2 หมุนภาพ ( Rotate ) 

หากภาพที่นำมาอยู่ในทิศทาง หรือมุมที่ไม่ลงตัว เราสามารถหมุนภาพได้ 

1. เลือกคาสั่ง Edit>Transform>Rotate เพื่อเข้าสู่การหมุนภาพ 

รูปภาพประกอบที่ 9-4

2. เลือกคำสั่ง Image > Image Rotation > เลือก 180 องศา เพื่อหมุน ภาพจากเดิมไป 180 องศา

รูปภาพประกอบที่ 9-5

3. หลังจากที่หมุนภาพ 180 องศา แล้วจะได้ดังรูปข้างล่าง

รูปภาพประกอบที่ 9-6

4. หลังจากนั้นก็ลองมาทำให้รูปหมุนไปทางอื่นบ้าง ให้เลือก Image > Image Rotation > เลือก 90 องศา CW ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

รูปภาพประกอบที่ 9-7

5. หลังจากลองหมุน 90 องศา CW แล้วจะได้รูปดังข้างล่างนี้

รูปภาพประกอบที่ 9-8

6. การหมุนภาพเฉพาะเลเยอร์จะเป็นการหมุนอีกแบบอิสระโดยไม่ต้องกำหนดค่าเป็น องศาได้แต่วิธีนี้ใช้หมุนภาพเฉพาะในเลเยอร์เท่านั้นโดยใช้คำสั่ง Edit > Transform > Rotate

รูปภาพประกอบที่ 9-9

7. จะทำให้ภาพในเลเยอร์ที่เราเลือกไว้ เกิดลักษณะเส้นขอบดังภาพด้านล่าง ซึ่งเราสามารถใช้เมาส์เคลื่อนเข้าไปใกล้ ๆ บริเวณที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบนเส้นขอบ จะทำให้สัญลักษณ์ของเมาส์เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งมีลูกศรทั้งสองข้าง ให้เราคลิกมาค้างไว้แล้วลากเมาส์จะทำให้ภาพของเราหมุนไปตามทิศทางที่ลากเมาส์

รูปภาพประกอบที่ 9-10

9.3 เอียงภาพ (Skew)

1. สร้างพื้นที่ แล้วนำภาพมาใส่

รูปภาพประกอบที่ 9-11

2. คลิกที่ภาพ แล้วเข้าเมนู Edit > Transform > Skew

รูปภาพประกอบที่ 9-12

3. คลิกมุมภาพ แล้วลากไปยังทิศทางที่ต้องการ

รูปภาพประกอบที่ 9-13

9.4 บิดภาพให้ผิดสัดส่วน (Distort)

1.  เลือกคำสั่ง Edit > Transform > Distort เพื่อบิดภาพ

รูปภาพประกอบที่ 9-14

2. จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพ คลิกเมาส์ที่มุมของภาพ ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนรูป แล้วลากเมาส์บิดภาพตามมุมต่างๆ ตามต้องการ

รูปภาพประกอบที่ 9-15

3. เมื่อได้ขนาดภาพที่ต้องการแล้ว ให้กดแป้น เพื่อยืนยันการปรับรูปทรงภาพ
หรือกดปุ่ม เพื่อยกเลิกการปรับรูปทรงภาพ

รูปภาพประกอบที่ 9-16

9.5 บิดภาพให้ดูมีมิติใกล้ไกล (Perspective)

1.  เลือกคำสั่ง Edit > Transform > Perspective เพื่อบิดภาพให้ดูมีมิติ

รูปภาพประกอบที่ 9-17

2. ลากเมาส์เพื่อปรับย่อ หรือขยายมุมของภาพพร้อมๆกัน ทั้ง 2 มุม

รูปภาพประกอบที่ 9-18

3. เมื่อได้ขนาดภาพที่ต้องการแล้ว ให้กดแป้น เพื่อยืนยันการปรับรูปทรงภาพ

รูปภาพประกอบที่ 9-19

9.6 ดัดภาพให้โค้ง (Warp)

1.  เลือกคำสั่ง Edit > Transform > Warp เพื่อตัดภาพให้โค้ง

รูปภาพประกอบที่ 9-20

2. จะปรากฏเส้นตารางในลักษณะของตาข่าย โดยเราสามารถเลื่อนตาข่ายให้พอดีกับภาพที่จะปรับได้

รูปภาพประกอบที่ 9-21

3. ดัดแขนในแต่ละมุมของตาข่าย เพื่อให้ภาพโค้งตามรูปทรงที่ต้องการ

รูปภาพประกอบที่ 9-22

4. เมื่อได้ขนาดภาพที่ต้องการแล้ว ให้กด เพื่อยืนยันการปรับรูปทรงภาพ

รูปภาพประกอบที่ 9-23