จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 8 : การสร้างตัวอักษรรูปแบบต่างๆ

การสร้างตัวอักษร

1. Horizontal type tool

เครื่องมือตัวนี้มักใช้งานย่อยที่สุด เป็นการพิมพ์ตัวอักษรปกติ

รูปภาพประกอบที่ 8-1

2. Vertical type tool

 เป็นเครื่องมือที่พิมพ์ตัวอักษรแนวดิ่งลงมาก

รูปภาพประกอบที่ 8-2

3. Horizontal type mask tool

เครื่องมือตัวนี้ใช้พิมพ์ตัวอักษร เมื่อเราพิมเสร็จแล้ว จะเกิด Selection รูปตัวหนังสือแทนตัวหนังสือปกติ มีประโยชน์ในการที่เราอยากให้ตัวอักษรของเรามีสีสัน ตามพื้นหลังและตัดไปใช้งานได้ง่าย และยังสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีก

รูปภาพประกอบที่ 8-3

4. Vertical type mask tool

เป็นการสร้างตัวอักษรแนวดิ่งที่มีลักษณะเหมือนเครื่องมือชิ้นที่ 3

รูปภาพประกอบที่ 8-4

5. Options bar ของเครื่องมือ Type

เมื่อเราเลือกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง ในเครื่องมือ Type ในส่วนของ Option bar จะให้เรากำหนดค่าต่างๆ ในการพิมพ์ดังนี้

รูปภาพประกอบที่ 8-5

       Orientation ใช้ในการเปลี่ยนสลับระหว่างข้อความแนวตั้งกับแนวนอน
       Font Family เลือกแบบอักษร
       Style เลือกลักษณะตัวอักษร เช่น ตัวหนา,ตัวเอน
       Anti - Aliasing เลือกลักษณะการปรับขอบตัวอักษรที่แสดงบนภาพ ซึ่งอาจเป็น
              - None ไม่ต้องปรับขอบ 
              - Sharp ปรับขอบให้คมชัด
              - Crisp ปรับขอบให้คมชัดกว่า Sharp
              - Strong ปรับขอบให้คมชัดที่สุด
              - ปรับขอบให้เนียนเรียบ
       Alignment เลือกการจัดวางข้อความ เช่น ชิดซ้าย,กึ่งกลาง,หรือชิดขวา เป็นต้น
       Color เลือกสีตัวอักษร
       warp ใส่เอฟเฟคให้กับตัวอักษร
       เปิด-ปิดพาเนล Character/Paragraph