จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 3 : เครื่องมือต่างๆ

การจัดการกล่องเครื่องมือ (Toolbox)

กล่องเครื่องมือ หรือ Toolbox หรือ พาเนล Tools เป็นกล่องเครื่องมือที่เก็บรวบรวมเครื่องมือต่างๆ โดยจะถูกจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใช้งาน โดยปกติจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ

1.การเปิด-ปิด กล่องเครื่องมือ

เลือกคำสั่ง Window > Tools ดังรูปภาพที่ 3-1

รูปภาพประกอบที่ 3-1

2.การปรับขนาดกล่องเครื่องมือ

เมื่อนักเรียนเปิดใช้งานครั้งแรก จะเห็นกล่องเครื่องมือเป็นแบบคอลัมน์เดียวอยู่ทางซ้ายของจอภาพ นักเรียนสามารถขยายให้เป็นแบบ 2 คอลัมน์ได้ โดยการคลิกที่ปุ่มสามเหลียมคู่เล็กๆในแถบบนสุดของกล่องเครื่องมือ และเมือคลิกซ้ำอีกครั้งก็จะลดขนาดเป็นแบบคอลัมน์เดียวเหมือนเดิม ดังรูปภาพที่ 3-2

รูปภาพประกอบที่ 3-2

3.การเคลื่อนย้ายกล่องเครื่องมือ

หากต้องการเคลื่อนย้ายกล่องเครื่องมือนี้ไว้ที่อื่น ให้คลิกลากตรงส่วนที่เป็นแถบจุดแล้วไปวางไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นขอบซ้าย, ขอบขวา หรือปล่อยเป็นพาเนลอิสระก็ได้ ดังรูปภาพที่ 3-3

รูปภาพประกอบที่ 3-3

4.การเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ

กล่องเครื่องมือ หรือ Toolbox จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน เครื่องมือบางชนิดก็จะถูกจัดเก็บรวมเป็นกลุ่ม ซึ่งจะมีรูปสามเหลี่ยมสีดำอยู่ที่มุมขวาล่าง เพื่อบอกว่ายังมีเครื่องมือย่อยอยู่อีก เช่น กลุ่มเครื่องมือแปรงระบายสี (ฺBrush tool)  ก็จะประกอบไปด้วยการใช้เครื่องมือแปรงหลายรูปแบบ ดังรูปภาพที่ 3-4
1. เลื่อนตัวชี้ของเมาส์ ไปยังเครื่องมือที่มีรูปสามเหลี่ยมสีดำที่มุมด้านขวาล่าง เช่น ที่เครื่องมือ  Brush tool
2. กดเมาส์ปุ่มขวาที่เครื่องมือนักเรียนจะเห็นเครื่องมือย่อยปรากฏออกมา
3. คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการใช้งาน

รูปภาพประกอบที่ 3-4

5. เครื่องมือต่างๆ

       1. Move tool (V)  ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรีหรือเลือกเป็น แถวคอลัมน์ขนาด 1 พิกเซล
       2. Rectangular Marquee tools (M)  ใช้สำหรับเลือกพื้นที่ในลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม วงกลม 
ดังรูปภาพที่ 3-5

รูปภาพประกอบที่ 3-5

       3. Lasso tools (L)  ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ ดังรูปภาพที่ 3-6

รูปภาพประกอบที่ 3-6

       4. Quick Selection tools (W)  ใช้เลือกพื้นที่ตามค่าของสี ดังรูปภาพที่ 3-7

รูปภาพประกอบที่ 3-7

       5. Crop and Slice tools (C)  ใช้ตัดบางส่วนของรูปภาพ ดังรูปภาพที่ 3-8

รูปภาพประกอบที่ 3-8

       6. Eyedropper/Ruler/Note tools (I)  ใช้ดูดสี/ไม้บรรทัด/หมายเหตุ ดังรูปภาพที่ 3-9

รูปภาพประกอบที่ 3-9

       7. Retouching tools (J)  ใช้ปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพ ดังรูปภาพที่ 3-10

รูปภาพประกอบที่ 3-10

       8. Brush tools (B)  ใช้ระบายสีและวาดเส้น ดังรูปภาพที่ 3-11

รูปภาพประกอบที่ 3-11

       9. Stamp tools (S)  ใช้สำหรับคัดลอกและเติมลวดลาย ดังรูปภาพที่ 3-12

รูปภาพประกอบที่ 3-12

       10. History Brush tools (Y)  ใช้ยกเลิกการลงสีและระบายสี ดังรูปภาพที่ 3-13

รูปภาพประกอบที่ 3-13

       11. Eeaser tools (E)  ใช้ลบบริเวณภาพที่เลือก ดังรูปภาพที่ 3-14

รูปภาพประกอบที่ 3-14

       12. Gradient/Paint Bucket tools (G)  ใช้ในการ Fill สีเหมือนกัน แต่เป็นการ Fill แบบมีการไล่สีด้วย/เทสีลงในชิ้นงาน ดังรูปภาพที่ 3-15

รูปภาพประกอบที่ 3-15

       13. Blur/Sharpen/Smudge tools  ใช้ทำภาพเบลอ คมชัด และเกลี่ยภาพให้ดูกลมกลืน ดังรูปภาพที่ 3-16

รูปภาพประกอบที่ 3-16

       14. Dodge/Burn/Sponge tools (O) ใช้เพิ่มแสงสว่าง เพิ่มความคมชัด และปรับระดับสีให้กลมกลืนกัน 
ดังรูปภาพที่ 3-17

รูปภาพประกอบที่ 3-17

       15. Path Creation tools (P)  ใช้วาดเส้น Path เป็นเส้นตรง หรือ เส้นโค้ง และการปรับแต่งเส้น Path ดังรูปภาพที่ 3-18

รูปภาพประกอบที่ 3-18

       16. Type tools (T)  ใช้พิมพ์ตัวอักษรแนวนอน แนวตั้ง ดังรูปภาพที่ 3-19

รูปภาพประกอบที่ 3-19

       17. Path Selection tools (A)  ใช้เลือกรูปทรงและเส้น ดังรูปภาพที่ 3-20

รูปภาพประกอบที่ 3-20

       18. Rectangle tools (U)  เป็นเครื่องมือสำหรับวาด สี่เหลี่ยม ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นเส้นรอบรูป และสีพื้น เช่นเดียวกับวงรี/วงกลม นอกจากนั้นเครื่องมือนี้ยังมี modifier สำหรับปรับมุมให้มีลักษณะโค้งมน ดังรูปภาพที่ 3-21

รูปภาพประกอบที่ 3-21

       19. Hand tool (H)  ใช้เลื่อนดูภาพ และหมุนภาพ ดังรูปภาพที่ 3-22

รูปภาพประกอบที่ 3-22

       20. Zoom tool  ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ

       21. Set Foreground/Background color  ใช้ในการดูและเปลี่ยนสีที่ใช้สำหรับสี foreground  ดังรูปภาพที่ 3-23 และ background ดังรูปภาพที่ 3-24

รูปภาพประกอบที่ 3-23

รูปภาพประกอบที่ 3-24

       22. Edit in Quick Mask mode  เรียกใช้โหมดการบังภาพ ดังรูปภาพที่ 3-25

รูปภาพประกอบที่ 3-25

       23. Change Screen Mode (F)  ใช้ในการเลือกมุมมองการแสดงผลบนจอภาพ