จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียน ใบกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำ นักเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ

หน่วยที่ 10 : การทำงานกับเลเยอร์

10.1 ลักษณะของเลเยอร์

       เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นพลาสติกใส เมื่อเราวางชิ้นงานลงบนเลเยอร์แต่ละชั้นแล้วนำมาเรียงซ้อนกันหลายๆชั้นจะทำให้ภาพทั้งหมดดูเหมือนเป็นชิ้นเดียวกัน โดยภาพในเลเยอร์บนจะบังภาพที่อยู่ในเลเยอร์ด้านล่าง ยกเว้นบริเวณที่โปร่งใสซึ่งจะมองทะลุลงไปเห็นภาพในเลเยอร์ถัดๆ ลงไปได้
ประโยชน์ของเลเยอร์คือช่วยในการแก้ไขภาพเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้ง่ายขึ้น เช่น การย้ายตำแหน่งการปรับขนาดภาพ ปรับสี แสงเงา และใส่เอฟเฟ็คต์ต่างๆ ซึ่งจะทำได้อย่างอิสระจากกัน นอกจากนี้ยังสามารถสลับลำดับและซ่อนหรือแสดงเลเยอร์แต่ละชั้น ทำให้นักเรียนได้ทดลองจัดองค์ประกอบภาพแบบต่างๆ ได้หลากหลายก่อนที่จะเลือกภาพสุดท้ายที่จะนำไปใช้จริง

รูปภาพประกอบที่ 10-1

10.1.1 พาเล็ตเลเยอร์
        พาเล็ตเลเยอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม /ลดเลเยอร์ การเปลี่ยนลำดับ การปรับความโปร่งใส การใส่เอฟเฟ็คต์ ฯลฯ ในการทำงานกับเลเยอร์ต้องระวังคำสั่งต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีผลต่อภาพในเลเยอร์ที่กำลังเลือกเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสังเกตและเลือกเลเยอร์ให้ถูกต้องก่อนการทำงานใดๆการเปิด /ปิดพาเล็ตทำได้โดยเลือกคำสั่ง Windows >> Layer (หรือกดปุ่มฟังก์ชั่น F7)

รูปภาพประกอบที่ 10-2

4.1.2 เลเยอร์ Background
        เลเยอร์ Background จะมีความแตกต่างจากเลเยอร์อื่นๆ คือ
               1. เลเยอร์ Background จะอยู่ด้านล่างสุด และมีได้เพียงเลเยอร์เดียว
               2. ไม่สามารถปรับความโปร่งใสได้
               3. ไม่สามารถใช้เอฟเฟ็คต์และเลเยอร์มาสก์ได้

รูปภาพประกอบที่ 10-3

4.1.3 การแปลงเลเยอร์ Background
        การแปลงเลเยอร์ Background ให้เป็นเลเยอร์ธรรมดาทำได้โดยใช้วิธีดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ 
Background บนพาเล็ต Layer แล้วตั้งชื่อใหม่ตามต้องการ
        การแปลงเลเยอร์ธรรมดา ให้เป็นเลเยอร์ Background สามารถทำได้โดยคลิกที่เลเยอร์นั้น 
แล้วเลือกคำสั่ง Layer >> New >> Background From Layer
        การยุบรวมเลเยอร์ทั้งหมดให้เป็นเลเยอร์ Background ต้องใช้ค าสั่ง Layer >> Flatten Image

รูปภาพประกอบที่ 10-4