บทเรียนออนไลน์

      บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัส ง30241 ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานการเรียนรู้

         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัส ง30241 (เพิ่มเติม)
          ครูผู้สอน นายศุภณัฐ อ้นน่วม 3 คาบ./สัปดาห์ 1.5 หน่วยกิต
        มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

       1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ 
       2. เข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้
       3. สามารถตัดต่อภาพได้
       4. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีสี และสามารถเลือกหลักการใช้สีได้
       5. สามารถสร้างตัวอักษรรูปแบบต่างๆได้
       6. สามารถปรับแต่งภาพให้คมชัดได้
       7. สามารถปรับพื้นหลังให้โปร่งใสได้
       8. สามารถใสกรอบให้กับภาพได้
       
9. อธิบายเครื่องมือต่างๆของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้
       10. ปรับรูปทรงด้วยวิธี Transform ได้

       

เนื้อหาบทเรียน จำนวน 10 บทเรียน ดังนี้

        บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
        บทที่ 2 
ทฤษฎีสี หลักการใช้สี
        บทที่ 3 เครื่องมือต่างๆ
        บทที่ 4 การปรับแต่งภาพให้คมชัด
        บทที่ 5 การปรับภาพพื้นหลังให้โปร่งใส
        บทที่ 6 การใส่กรอบให้กับภาพ 
        บทที่ 7 การตัดต่อภาพ
        บทที่ 8 การสร้างตัวอักษรรูปแบบต่างๆ
        บทที่ 9 การปรับรูปทรงด้วยวิธี transform
        บทที่ 10 การทำงานกับ Layers