ติดต่อครู

นายศุภณัฐ อ้นน่วม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนนาอินวิทยาคม  อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

E-mail : shuphanut@gmail.com, krumoocenter@gmail.com
http://www.krumoocenter.com/