เนื้อหาบทเรียน จำนวน 10 บทเรียน ดังนี้

บทเรียนที่ 1

แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop CS6

บทเรียนที่ 2

ทฤษฎีสี หลักการใช้สี

บทเรียนที่ 3

เครื่องมือต่างๆ

บทเรียนที่ 4

การปรับแต่งภาพให้คมชัด

บทเรียนที่ 5

การปรับภาพพื้นหลังให้โปร่งใส

บทเรียนที่ 6

การใส่กรอบให้กับภาพ

บทเรียนที่ 7

การตัดต่อภาพ

บทเรียนที่ 8

การสร้างตัวอักษรรูปแบบต่างๆ

บทเรียนที่ 9

การปรับรูปทรงด้วยวิธี Transform

บทเรียนที่ 10

การทำงานกับ Layers